Lid raad van bestuur, tevens domeinvoorzitter TTW

Plaats:
Den Haag, Utrecht
Werk- en denkniveau:
gepromoveerd
Uren:
20
Uiterste reactiedatum:
7 mei 2019
Vacaturenummer:
3422

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft als missie het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. In opdracht van de minister van OCW en in nauw overleg met partners uit de Kenniscoalitie voert NWO het programma van de Nationale Wetenschapsagenda uit. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking – binnen de wetenschap, en met de maatschappij – investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert strategievorming en kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Jaarlijks is hier een bedrag mee gemoeid van circa 1 miljard euro, gericht op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordelings- en selectieprocedures.

Wetenschap en samenleving zijn voortdurend in beweging en dat vraagt van NWO ook voortdurende aanpassing van zijn organisatie en werkwijzen. In 2017 is een nieuw organisatiemodel van kracht geworden. Doel van de transitie naar het nieuwe model was de slagkracht, toegankelijkheid en transparantie van de organisatie te bevorderen om zo beter te kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. De vernieuwde organisatie maakt het gemakkelijker om over disciplinaire grenzen heen te werken, versterkt het organiserend vermogen, zorgt dat NWO zich meer strategisch positioneert, middelen flexibeler kan inzetten en meer werkt vanuit één samenhangende programmering.

NWO blijft zich verder ontwikkelen tot een brede, nationale onderzoeksorganisatie die medeverantwoordelijkheid neemt voor de Nederlandse wetenschap en het belang daarvan voor welzijn en welvaart. Daarbij betrekt NWO de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit alles heeft zijn weerslag gevonden in het nieuw strategisch plan 2019-2022 verbinden van wetenschap en samenleving, dat in april 2018 is overhandigd aan de minister van OCW. In het strategisch plan zijn vijf ambities geformuleerd waarlangs NWO haar missie gaat verwezenlijken, werkend vanuit de kernwaarden grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend.

De NWO organisatie bestaat uit vier domeinen die het gehele wetenschappelijke veld omvatten. De besluitvorming is geconcentreerd onder centrale leiding van een raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën (beiden fulltime) en vier wetenschappelijke leden die elk tevens voorzitter zijn van een van de domeinbesturen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en Medische Wetenschappen). Het laatste domein is onderdeel van het samenwerkingsverband Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). De voorzitter van ZonMw is een personele unie met de voorzitter van het domein MW. De onder de NWO verantwoordelijkheid vallende wetenschappelijke instituten rapporteren rechtstreeks aan de raad van bestuur, ondersteund door een institutenorganisatie die onder de raad van bestuur is gepositioneerd.

Binnen NWO kent de bureauorganisatie een goede balans tussen aansluiting op domeinen en disciplines en ruimte voor doorsnijdende invalshoeken. Als zelfstandig bestuursorgaan valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Er is een toezichts- en adviesstructuur met een raad van toezicht en een adviesraad. De leden hiervan zijn afkomstig uit de wetenschap en maatschappij (private en publieke sector).

De raad van bestuur geeft op samenbindende wijze leiding aan NWO met één gezicht, cultuur en werkwijze en met een centrale sturing gericht op de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en van de verbinding van het centrale bestuur met de wetenschap. De vier wetenschappelijke leden van de raad van bestuur spelen hierbij een belangrijke rol doordat zij tevens voorzitter zijn van één van de vier domeinen van NWO.

De leden van de raad van bestuur dragen gezamenlijk integrale verantwoordelijkheid voor de strategie, het bestuur, het beleid en het beheer van de instituten en de bedrijfsvoering van NWO, inclusief de programmering, instrumentatie en budgettoekenningen. Tot deze verantwoordelijkheid behoren ook een integer, transparant en fair systeem van subsidieverlening en goede verbindingen tussen domeinen onderling en tussen domeinen en instituten.

Overige taken van de raad van bestuur zijn:

 • Het benoemen van de domeinbesturen, de directeuren van de domeinen en instituten en de leden van de raden van advies;
 • Het – op transparante wijze – bepalen van de budgetverdeling over domeinen en de meerjarige basisbudgetten voor de instituten;
 • Het (goed)keuren van de begrotingen en de financiële verantwoordingen van domeinbesturen en instituten;
 • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de programmering en financiering van door de raad van bestuur geïnitieerde of geaccordeerde domeindoorsnijdende brede initiatieven.

NWO streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur qua expertise, diversiteit en man/vrouw verdeling.

De raad van bestuur geeft op samenbindende wijze leiding aan NWO met één gezicht, cultuur en werkwijze en met een centrale sturing gericht op de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en van de verbinding van het centrale bestuur met de wetenschap. De vier wetenschappelijke leden van de raad van bestuur spelen hierbij een belangrijke rol doordat zij tevens voorzitter zijn van één van de vier domeinen van NWO.

Taken en verantwoordelijkheden

Het wetenschappelijke lid raad van bestuur, domeinvoorzitter Toegepaste en Technische Wetenschappen

 • draagt als lid van een collegiale raad van bestuur primair een NWO-brede verantwoordelijkheid;
 • geeft mede sturing aan het lopende veranderingsproces en de daarbij passende cultuurverandering, gericht op samenwerking en verbinding naar binnen en buiten;
 • is als domeinvoorzitter tevens inspirerend en gezaghebbend boegbeeld voor en van het domein;
 • heeft de verantwoordelijkheid voor nader te bepalen NWO-brede en domeindoorsnijdende thema’s;
 • vervult een brugfunctie tussen de wetenschappelijke programma’s en de gemeenschap van het domein, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van kennisbenutting (inclusief de samenwerking in het kader van de topsectoren en de nationale wetenschapsagenda);
 • is verantwoordelijk voor de (inter)nationale samenwerking en afstemming van onderzoek en infrastructuur binnen het domein.

De medewerker die wij zoeken heeft:

 • als vooraanstaande wetenschapper met ruime bestuurlijke ervaring de eigenschappen om NWO als geheel en het domein in het bijzonder als inspirerend en gezaghebbend boegbeeld te vertegenwoordigen;
 • substantiële bestuurlijke ervaring opgedaan en een daarbij passend relevant en actueel netwerk (politiek, maatschappij, bedrijfsleven) ontwikkeld;
 • op basis van een uitstekende –bij voorkeur ook internationale- onderzoekservaring een brede wetenschappelijke kennis over en van het domein en is in staat om dit te vertalen naar de toepassing hiervan in de maatschappij of het bedrijfsleven;
 • uitstekende - bij voorkeur internationale - onderzoekservaring op een deel van dat domein;
 • zicht op en inzicht in de belangrijkste strategisch-inhoudelijke ontwikkelingen in het domein;
 • kennis van het Nederlandse wetenschapsfinancieringslandschap en bezit het vermogen om over wetenschappelijke domeinen heen samen te werken en daarbij de verbinding te zoeken met de maatschappij;
 • het vermogen strategisch inzicht te combineren met implementatie- en overtuigingskracht in een complexe omgeving van hoogopgeleide professionals. Stuurt nadrukkelijk op de hoofdlijnen en kunnen complexe vraagstukken vertalen in eenvoudige en werkbare oplossingen;
 • een uitstekend vermogen om samen te werken en is in staat mensen aan zich te binden, ook in de verantwoording over moeilijke besluiten die niet in het belang van het eigen domein is;
 • een open en transparante communicatiestijl en heeft integriteit hoog in het vaandel staan en handelt daar ook naar; 
 • gebleken ervaring met kennistransfer van academie naar MKB en ander bedrijfsleven.

In het licht van de samenstelling van de raad van bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Meer informatie

Procedure

NWO laat zich in deze procedure begeleiden door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan nwo@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-7267272. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met het kantoor van Van der Kruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Planning

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 29 mei 2019 15.30-20.00 uur in Utrecht. 

De tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 3 juni 2019 13.00-16.00 in Utrecht.

Wij bieden

een halftijds functie als wetenschappelijk lid raad van bestuur, domeinvoorzitter. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van (maximaal) drie jaar. De functie is niet verenigbaar met een bestuursfunctie aan een universiteit of onderzoeksinstelling. Salariëring vindt plaats binnen de kaders van de WNT.

NWO streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur qua expertise, diversiteit en man/vrouw verdeling.


*Deze velden zijn verplicht.